A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE
 
I. Munkarend, tanórai és órán kívüli foglalkozások rendje
II. Számítógép használat, iskolarádió
III. Távolmaradás igazolása, igazolatlan hiányzás
IV. Ünnepélyek, iskolai rendezvények
V. Helyiségek, iskolai területek használata, vagyonvédelem
VI. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok
VII. Egyéb rendszabályok
VIII. Záró rendelkezések
 
A házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Elõírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmû szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelõ munka, eredményes tanulás, jó iskolai légkör feltételeit. Hatálya kiterjed gimnáziumunk tanáraira, technikai dolgozóira, diákjaira, szülõkre és minden olyan személyre, aki az épületet használja; kötelezõ betartani az iskola épületében, udvarán, továbbá iskola épületén kívül tartott iskolai illetve iskolához kötõdõ, diákcsoportot érintõ rendezvényen. (Pl. osztálykirándulás, iskolai tábor, szalagavató bál stb.) Az iskolai életnek, s ezen belül a házirendnek a kereteit a következõ jogszabályok szabják meg:
 • A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, 1949. évi XX. törvény
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. évi törvény
 • A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló, 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
 • A Berzsenyi Dániel Gimnázium Szervezeti és Mûködési Szabályzata

A házirend felülvizsgálatára szükség esetén, de évente legalább egyszer, a tanévnyitó nevelõtestületi értekezleten kerül sor.
 
I. Munkarend, tanórai és órán kívüli foglalkozások rendje
 • A tanítási óra megkezdése elõtt a tanulók a szaktanterem elõtt gyülekeznek. Az elõírt felszerelést, ellenõrzõ könyvet mindenkor hozzák magukkal! A késõn érkezõ tanuló a megkezdett órára nem mehet be!
 • Ha a tanár nem érkezik meg a foglalkozásra, a tanulócsoportnak a tanár által kijelölt megbízottja köteles 5 perc elteltével az igazgatóhelyettesnek jelezni azt.
 • A szerdai elsõ órát az énekkar illetve tanári értekezletek számára tartjuk fenn. Minden egyéb programmal szemben az értekezlet, tanári megbeszélés elsõbbséget élvez. Ebben az idõpontban tanítási óra nem tartható.
 • A tanítási órák rendje:
 1. óra 8.00 - 8.45
 2. óra 8.55 - 9.40
 3. óra 9.50 - 10.35
 4. óra 10.50 - 11.35
 5. óra 11.45 - 12.30
 6. óra 12.50 - 13.35
 7. óra 13.55 - 14.40
 8. óra 14.50 - 15.35
A tanítási órák ideje 45 perc és közöttük szünetet kell tartani.
A tanítási órák közötti szünet teljes idõtartamát biztosítani kell a diákok számára.
Az 5-6., 6-7. ill. 7-8. órákat, amennyiben azonos tárgyakhoz kapcsolódnak, a diákok egyetértésével össze lehet vonni. Ekkor az összevont órák között nincs szünet. Esetenként - pl. dolgozat íratásra - az 5. órát megelõzõen is össze lehet vonni órákat.
Nulladik óra iskolánkban nem tartható.
 • A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár rendszeres számonkéréssel ellenõrzi. A számonkérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, házi dolgozat illetve témazáró dolgozat. Írásbeli felelet a napi anyag számonkérésére irányul. Dolgozat több órára feladott egység írásbeli számonkérése. Témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérõ írásbeli számonkérés. Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat vagy legfeljebb két dolgozat iratható. A témazáró dolgozatot legalább egy héttel elõre, a dolgozatot legalább az elõzõ szakórán be kell jelenteni.
 • A dolgozatot, témazáró dolgozatot a szaktanár legkésõbb tizenöt munkanappal a megíratás után kijavítva kiosztja a diákoknak. Késedelmes kiosztás esetén a diák választhat, hogy elfogadja-e az így kapott jegyet.
 • Iskolánkban a következõ tanórán kívüli, nem szabadidõs foglalkozásokat tartunk: szakkör, korrepetálás, énekkar, sportkör, diákkör. Diákkört az igazgató a tanulók kezdeményezésére, s a diákok által felkért tanár megbízásával indít, amennyiben az órakeret lehetõvé teszi.
 
II. Számítógép használat, iskolarádió , iskolaújság
 • Az iskola számítástechnikai eszközparkjának használatát a "Netikett" szabályozza: Hardver használata: A diákok a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhatnak. Tanítási idõn kívül ügyeleti idõben a 80-as terem gépeit és azok perifériáit használhatják. A szertárakban és a könyvtárban elhelyezett gépeket csak tanár engedélye esetén vehetik igénybe. A számítógépes munka során tapasztalt hardver hibát a felhasználónak kötelessége jelenteni a felügyelõ tanárnak vagy a rendszergazdának.
 • A szándékosan okozott kárt az elkövetõje köteles megtéríteni, és a továbbiakban a számítógépeket csak tanítási órán használhatja.
 • Szoftver használata: A felhasználók a munkaállomásokon és a hálózaton a rendszergazda által engedélyezett programokat és más állományokat rendeltetésszerûen használhatják, a shareware és freeware programokat lemásolhatják.
 • A számítógépek alapbeállításait (a boot folyamatot és a Windows grafikus felületet) csak engedéllyel szabad megváltoztatni. Az e szabályok ellen vétõt figyelmeztetjük és többszöri figyelmeztetés után a tanítási órán kívüli géphasználattól bizonyos idõre eltiltjuk.
 • Egyéni jogok védelme: Az iskola minden diákja, tanára, dolgozója és tanfolyami hallgató egyéni felhasználói nevet kap. Más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használni szigorúan tilos, következménye az egyéni azonosító megvonása illetve bizonyos idõre a gépterembõl való kitiltás. A hálózati munka befejezése után a hálózati operációs rendszerbõl mindenkinek kötelessége kilépni. Más elektronikus adatának, jelszavának és dokumentumainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi következményekkel jár! A diákok a hálózati háttértárolón korlátozott területet használhatnak, amelynek nagyságát a rendszergazda évente állapítja meg. Indokolt esetben (pl. nagyobb terjedelmû dokumentum készítése esetén) ennél többet is engedélyezhet a rendszergazda. A saját területen csak a tanuláshoz, illetve munkához szükséges állományok tárolhatók. A felhasználók a merevlemez-területükön csak a rendszergazda külön engedélyével tárolhatnak és használhatnak játékprogramokat
 • Internet szolgáltatás: A BDG hálózatának www és ftp szolgáltatása az iskola épületén kívülrõl is elérhetõ az Interneten keresztül. A felhasználók, jelszavuk megadása után otthonról is elérhetik home könyvtárukat is. A gimnázium Honlapját és azon keresztül az egyéni publikációkat korlátlanul olvashatja mindenki.
 • Levelezés: Minden egyéni felhasználói névvel rendelkezõ diák és tanár a telepített levelezõ rendszerrel (PMail) hivatalos és magánlevelezést folytathat saját postafiókján keresztül. A levelek fejlécét mindig szabályosan ki kell tölteni. Bárkivel levelezik a felhasználó, a levél tartalmának meg kell felelni az általános erkölcsi normáknak.
 • Web-lap készítés: A hálózat felhasználói a gimnázium www-szerverén publikálásra szánt web-lapokat helyezhetnek el a saját lemezterületük terhére. A BDG Honlapját az igazgató által kijelölt személy tartja karban. A diákok honlapja az osztály honlapján keresztül érhetõ el.
 • Az iskolarádiót illetve az iskolaújságot mûködtetõ diákkörök javaslatára és az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) egyetértésével a nevelõtestület fogadja el.
 
III. Távolmaradás igazolása, igazolatlan hiányzás
 • Tanítási idõ alatt - a 6. óra végéig - a tanulók csak az osztályfõnök, helyettese vagy az igazgatóság valamelyik tagjának írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.
 • Elõre nem látható események kivételével a tanuló csak elõzetes engedéllyel maradhat távol a foglalkozásoktól, iskolai rendezvényektõl. Az egy hetet elérõ távolmaradást az igazgató, az ennél rövidebb távollétet az osztályfõnök engedélyezi. A kikérõt legalább 3 munkanappal az esedékesség elõtt írásban vagy személyesen a gondviselõnek kell kérnie, és még annak érvénybe lépte elõtt az igazgatónak, vagy az osztályfõnöknek vissza kell jeleznie. A kikérõ elbírálásánál az érintett diák tanulmányi elõmenetelét és magatartását figyelembe vesszük.
 • Betegség vagy más elõre nem látható akadály miatti távolmaradást a gondviselõ a hiányzás elsõ napján telefonon, személyesen, elektronikus vagy hagyományos postai úton jelezze az osztályfõnöknek.
 • A betegségbõl adódó mulasztást követõen az orvosi igazolást az osztályfõnöknek kell bemutatni. A gondviselõ a tanév során összesen legfeljebb öt - ezen belül legfeljebb három összefüggõ - tanítási nap hiányzást igazolhat. Az igazolást mindkét esetben a hiányzást követõ napon, de legkésõbb a következõ osztályfõnöki órán kell az osztályfõnöknek átadni.
 • Testnevelési órák alól felmentést egy alkalomra szólóan - félévente legfeljebb háromszor - a gondviselõ az ellenõrzõ könyv útján kérhet a tanuló számára; több alkalomra szóló felmentés csak orvosi igazolást mellékelve kérhetõ. A felmentési kérelmet a tanuló a testnevelési óra elõtt adja át a testnevelõ tanárnak. A gyógytestnevelésre utalt tanulók gyógytestnevelésben vesznek rész. A felmentésben részesülõ tanuló köteles a testnevelési órán megjelenni, kivéve ha a testnevelõ tanár a szülõ írásbeli kérésére elengedi.
 • A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni és a pótlásról a szaktanár kívánsága szerint, a tanulóval egyeztetett idõpontban számot adni.
 • A tanítási óráról a munkát zavaró, vagy azt megtagadó diákot a szaktanár eltávolíthatja; ennek fegyelmi következményeit a szaktanár az osztályfõnökkel közösen határozza meg.
 • A tanítási órára maroktelefont a tanóra védelmében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos!
 • A tanítási óráról való igazolatlan távolmaradásnak minõsül, ha a tanuló testnevelési órára nem hoz felszerelést, és ezért az órai munkában nem vehet részt.
 • Ha a tanulónak egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, a tanítási év végén nem osztályozható. A nevelõtestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
 • Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség. Az igazolatlan mulasztásról az iskola következõ módon tájékoztatja a gondviselõket, illetve a diák lakóhelye szerinti jegyzõjét: A tanköteles diák elsõ igazolatlan mulasztásáról az osztályfõnök értesíti a gondviselõt, a 10 igazolatlan óra után az igazgató értesíti a tanuló lakhelye szerint illetékes jegyzõt.

Nem tanköteles diák esetében 10 igazolatlan óra után az osztályfõnök értesíti a gondviselõt.
 • Az igazolatlan órák következményei:

4 óra - osztályfõnöki figyelmeztetés. Magatartási jegye legfeljebb: jó
8 óra - igazgatói figyelmeztetés. Magatartási jegye legfeljebb: változó
12 óra - igazgatói megrovás Magatartási jegye legfeljebb: rossz
16 óra - tantestületi figyelmeztetés Magatartási jegye legfeljebb: rossz.
A 16 órát meghaladó igazolatlan mulasztást elérõ tanuló ellen az igazgató fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
Akinek igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, annak tanulói jogviszonya megszûnik, amennyiben már nem tanköteles.
 
IV. Ünnepélyek, iskolai rendezvények
 • Iskolánkban a következõ ünnepekrõl emlékezünk meg: március 15., október 23., valamint iskolánk alapításának évfordulójáról október 4-én. Az ünnepeket az iskola munkatervében rögzítetten osztálykeretben, évfolyam- vagy iskolai szinten rendezzük meg.
 • Az ünnepeken az ünneplõ öltözet - sötét nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz - mindenki számára kötelezõ. Alkalmanként az ünnepély szervezõi vagy az igazgató engedélyezheti, hogy ünneplõ öltözet a berzsenyis póló legyen. Nem vehet részt az ünnepélyen és igazolatlan órát kapnak azok a tanulók, aki nem a házirendben elõírt öltözetben jelennek meg.
 • Iskolai rendezvény megszervezésének feltétele, hogy szerepeljen az iskola munkatervében, vagy legalább két héttel a tervezett esemény elõtt a szervezõk engedélyt kérjenek az igazgatótól.
 
V. Helyiségek, iskolai területek használata, vagyonvédelem
 • Tanítási napokon diákok az iskola épületében 7 órától 19 óráig tartózkodhatnak. Munkaszüneti napokon illetve munkanapokon 19 óra után csak elõzetes igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak diákok az iskolában.
 • Az iskola tantermeiben, szaktantermeiben tanítási idõ alatt diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tantermeket a tanár nyitja az óra elején, zárja az óra végén. Teremkulcsot a portás csak a tanár kezébe adhat! A tanítási óra alatt a folyosókon zajongani, ping-pongozni nem szabad.
 • A könyvtár csak táska, kabát, csomag nélkül látogatható. A könyvtárból csak az iskola tanulói és dolgozói kölcsönözhetnek. A tankönyveken kívül egyszerre hat könyv kölcsönözhetõ, egy hónapos határidõre. A tanév végén megadott napig el kell számolni a könyvtartozásokkal. A könyvtári könyv elveszítése esetén az eredetivel megegyezõ kiadású és állapotú könyvet kell beszerezni, pénzt csak különösen indokolt esetben fogadunk el kárrendezésként. A könyvtár szabályai ellen vétõk kizárhatók a kölcsönzésbõl, súlyosabb rendbontás esetén a könyvtár látogatásából is.
 • Tanítási idõn kívül a szaktantermekben kizárólag a teremfelelõs engedélyével szabad tartózkodni.
 • Az iskolai diákönkormányzat a rendezvényeire az igazgatóval történt elõzetes egyeztetés alapján igénybe veheti az iskola tantermeit, a vetítõtermet.
 • A tornaterembe csak a testnevelõ tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipõben szabad belépni. A testnevelési óra megkezdése elõtt a csoport az öltözõben köteles várni a tanárt. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett szabad használni. A testnevelési óra ideje alatt az öltözõk zárva vannak! A testnevelési órán kötelezõ viselet: tiszta póló, tornanadrág, tiszta tornacipõ.
 • A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. Az ismételt felszólítás ellenére nyitva tartott szekrények használói a tanév hátralevõ idejére a használati jogot elveszítik. A szekrénykulcsot a tanulók év elején megkapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfõnöknek leadni. A kulcs elvesztése esetén a diák saját költségén köteles pótolni a lakatot öt kulccsal.
 • A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelõsek. Az osztályfõnök illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, ill. a rendeltetésszerû használat ellenõrzésére a szekrényt használó diákok jelenlétében.
 • A szekrények pótkulcsai a portán az erre rendszeresített szekrényben vannak elhelyezve. A portás csak az adott szekrény használójának adhatja ki a pótkulcsot. A pótkulcsot kérõ tanuló a portás felszólítására köteles személyazonosságát igazolni, s a pótkulcs átvételét a portán e célra rendszeresített füzetben aláírásával igazolni.
 • Az iskolában plakátot, hirdetést csak a kijelölt helyen szabad kitenni. A kihelyezés elõtt az iskola bélyegzõjével kell ellátni, amelyet az igazgatóságtól lehet kérni. A diákok által készített plakátok az IDÖK bélyegzõjével is el lehet látni, amelyet a diák önkormányzat tagjaitól kell kérni.
 • Az iskolaépület minden használója köteles az épület és a berendezési tárgyak állagát megóvni, bármilyen hibát, rongálást, baleseti forrást haladéktalanul bejelenteni a gondnoknak ( a porta mellett) vagy a gazdasági vezetõnek (110-es szoba).
 • A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt az iskola a kárért felelõssel megtérítteti.
 • Személyes értékeire, pénzére, holmijára mindenki maga vigyázzon, mert az iskola ezekért semmilyen felelõsséget nem tud vállalni. Az elhagyott tárgyakat a gazdasági irodában kell leadni, és ugyanitt lehet utánuk érdeklõdni.
 
VI. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok
 • Az iskola tanulóit az osztályok által választott képviselõ, illetve az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) jogosult az igazgatóság és a tantestület elõtt képviselni. A tanulók nagyobb közösségének a diákközgyûlést tekintjük.
 • Az igazgató az IDÖK képviselõivel hetente egyszer elõre rögzített idõpontban megbeszélést tart, amelyeken a diákok véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az iskolát, a tanulókat érintõ valamennyi kérdésben.
 • Az osztályközösségek, tanulócsoportok és az egyes tanulók jogaik érvényesítésével kapcsolatban az IDÖK-höz, az osztályfõnökhöz, a szaktanárhoz, az igazgatóhoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.
 • A diákság rendelkezik a Berzsenyis-napok keretében egy tanítás nélküli nap programjáról.
 
VII. Egyéb rendszabályok
 • Szeszesital és kábítószer birtoklása, fogyasztása és árusítása az iskola területén, valamint az iskola területén kívül iskolai rendezvényeken szigorúan tilos! Szigorúan tilos továbbá alkoholos állapotban illetve kábítószer hatása alatt megjelenni az iskolában, iskolai rendezvényen. Az e pontot megszegõkkel szemben azonnali fegyelmi eljárást kezdeményez az igazgató!
 • Az iskola területén és iskolán kívüli iskolai rendezvényen diákoknak a dohányzás tilos. A dohányzási tilalom megszegõje elsõ alkalommal osztályfõnöki figyelmeztetésben, második alkalommal igazgatói figyelmeztetésben, harmadik esetben nevelõtestületi figyelmeztetésben részesül! Negyedik alkalommal a tilalmat megsértõ diákot eltiltjuk az iskola látogatásától.
 
VIII. Záró rendelkezések
 • A házirendet hatályba lépése napján, azt követõen minden tanév elsõ tanítási napján minden osztályban az osztályfõnök ismerteti, s tudomásul vételét minden diák aláírásával igazolja.
 • A házirendet minden tanteremben és az iskola folyosóin kifüggesztjük, egy példányát elhelyezzük a könyvtárban, továbbá nyilvánosságra hozzuk iskolánk Internet honlapján.
 
Jelen házirend 2002 október 14-én lép hatályba, egyidejûleg minden korábbi házirend hatályát veszti.
 
A házirendet a nevelõtestület 2002. október 9-én az IDÖK és az Iskolaszék egyetértésével elfogadta.
 
IDÖK képviselõ igazgató Iskolaszék képviselõje