Berzsenyi Dániel Gimnázium


Iskolánk névadója
Rólunk írták...
 
Berzsenyi Dániel Gimnázium
 
Az iskola alapításának éve: 1858. Budapest Főváros Önkormányzata a Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestületének a főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért a PRO URBE BUDAPEST díjat adományozta 1996. november 15-én.
 

"MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY"
1133 Bp. Kárpát u. 49-53.
Tel, fax: 359-1613
www.berzsenyi.tv.net.hu,
Igazgató: Somogyi László

 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium évtizedek óta a budapesti gimnáziumok élmezőnyében szerepel a nemzetközi és országos versenyek, valamint az egyetemi és főiskolai felvételik eredményét tekintve. Az elmúlt néhány év alapján - több éves átlagot tekintve - az iskolánkban végzett diákok több, mint 90%-át vették fel első nekifutásra a különböző felsőoktatási intézmények.
Minden évben sok tanulónk jut tovább és ér el kiváló helyezést az Országos Tanulmányi Versenyek országos döntőin és egyéb országos ill. nemzetközi versenyeken is, elsősorban matematikából, fizikából, számítástechnikából és idegen nyelvekből. Az elmúlt 5 év eredményeit figyelembe véve országosan a 3. legjobb eredményt érték el tanulóink. Érettségiző évfolyamainkon a végzettek teljesítménye a minimum középfokú C típusú nyelvvizsgák tekintetében évek óta 120%, egyre többen teszik le a felsőfokú C típusú állami nyelvvizsgát is.) Köszönhető mindez az iskola tanárainak és a kerület nyelvvizsga programjának.
Kiemelt feladataink közé számítjuk az idegen nyelvek oktatásának fejlesztését. Az intenzív nyelvtanulást segítjük elő azzal, hogy az elsősök számára haladó angol és német csoportok indulását is lehetővé tesszük - megfelelő számú haladó szinten tudó tanuló esetén. Ezen felül olasz és francia nyelvi csoportokat indítunk, ill. a humán tagozatosok számára latin nyelvet is oktatunk. Szakköri keretben biztosítunk lehetőséget az eszperanto és az orosz nyelv tanulására. Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van kedvezményes diákcserék lebonyolítására. Diákjaink rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia iskolákkal, és állandó élő kapcsolatunk van pozsonyi és brassói magyar tannyelvű középiskolákkal. Tanulóink számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség. Mindegyik osztályunkban tanítunk számítástechnikát; az idegen nyelveket és a matematikát pedig csoportbontásban oktatjuk.
Képzési rendszerünkről és a felvételi követelményekről írásos tájékoztatót készítünk külön a négy évfolyamos rendszerű oktatásról - tagozatos bontásban - és külön a hatévfolyamos rendszerű oktatásról, melyek az iskola portáján kaphatóak szeptember közepétől. Emellett kérjük az iskolánk iránt érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel Internetes honlapunkat, ahol gimnáziumunk életéről, felvételi rendszeréről egyaránt naprakész információkhoz juthatnak.
Az iskola életével közvetlenebbül is megismerkedhetnek a hozzánk pályázók. Az általános iskolás diákok részére ún. "Nyílt délutánt" szervezünk (november közepén), melynek alkalmával megismerkedhetnek az iskola épületével, továbbá a gimnázium tanáraival és diákjaival folytathatnak kötetlen tájékozódó beszélgetést.
A szülők és az általános iskolák beiskolázási felelősei számára tájékoztatót tartunk külön a hatévfolyamos, külön a négy évfolyamos képzésről - szeptember második felében.
Október elején felvételire előkészítő tanfolyamokat indítunk nyolcadik osztályosok részére a tagozatos felvételi tárgyakból ill. matematikából. A 6. osztályosok számára csak matematikából tartunk előkészítőt, amely úgyszintén október elején indul.
Az iskolában évfolyamonként négy speciális tantervű osztály van, alaptantervű osztályt nem indítunk. Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni, amelynek a központi írásbeli vizsga is részét képezi matematikából és magyar nyelvből mind a négy osztályunkban! Emellett a tagozatos tárgy(ak)ból is felvételi vizsgát kell tenniük a hozzánk jelentkező diákoknak. A felvételi vizsgán szerzett pontok mellett beszámítjuk az általános iskolai tanulmányi eredményeket is.

Négy évfolyamos osztályaink felépítése a következő:
1. Klasszikus humán speciális tantervű osztály (kódszáma: 20):
Emelt óraszámban egyedi tanterv szerint tanítunk magyart és történelmet. Ebben az osztályban mindenki számára kötelező a latin nyelv tanulása, emellett második idegen nyelvet az angol, a német és a francia közül lehet választani. Mindkét nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Felvételi vizsga magyarból és történelemből van.
2. Komplex természettudományos osztály:
Az osztály fele fizika speciális tantervű (kódszáma: 32), fele pedig kémia-biológia speciális tantervű (kódszáma: 31). Az osztály egésze emelt szintű matematikát és számítástechnikát tanul. Nyelvtanulási lehetőségek: angol, német, olasz, orosz és francia közül kell kettőt választani. Felvételi vizsga a fizika tagozatos csoportnál fizikából van. A kémia-biológia tagozatos csoportnál pedig kémiából és biológiából van.
3. Speciális tantervű idegen nyelvi osztály:
Az osztály fele (páros években ld. 2004. szeptemberétől) német-angol speciális tantervű (kódszáma: 43); (páratlan években ld. 2005. szeptemberétől) angol-német (kódszáma 42): mindkét nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Tekintettel a viszonylag magas idegen nyelvi óraszámokra, azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek az első, azaz a felvételi nyelvből tudása még nem éri el a középfokú nyelvvizsga szintet ill. a második nyelvből kezdők. Első nyelvnek azt számítjuk, amelyből felvételi vizsgát tesznek, azaz a 43. kódszámú osztályban a németet, a 42. kódszámú osztályban az angolt.
Az osztály másik fele olasz speciális tantervű (kódszáma: 41): az olaszt kiemelt óraszámban tanítjuk, az angolt, mint második idegen nyelvet, alapóraszámban. Az olasz kezdő, az angol középhaladó szintről indul. Felvételi vizsga magyar nyelvből van - a magyar nyelvtani és helyesírási képességeket, a beszéd és fogalmazási készséget és a nyelvi logikát vizsgáljuk. A csoportok homogenitása érdekében a 2006/2007-es tanévre hozzánk jelentkezők számára már angol nyelvből is tartunk felvételi vizsgát.

Hagyományainkról:
Gimnáziumunk, miközben féltve őrzi hagyományait, igyekszik megfelelni az újabb követelményeknek is, és nemcsak az oktatás területén. A hagyományőrzés és a folyamatos megújulás együtt jellemzik alapításának 150. évfordulója felé haladó iskolánkat. Így pl. felkészülten fogadjuk a kétszintű érettségi kihívásait.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium szervezésében indult el Magyarországon a Matematika határok nélkül elnevezésű nemzetközi matematika verseny, amelyen országosan egyre több iskola vesz részt.
Jól működnek az iskola alapítványai, amelyek elsősorban a tehetséggondozást hivatottak elősegíteni.
Évek óta hatékonyan működik az Iskolaszék és a szülői szervezet, mindkettő komoly biztosítéka az iskolai demokrácia érvényesülésének.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól tanuljanak, de azt is, hogy iskolájukban jól érezzék magukat. Évekkel ezelőtt megalakult az Iskolai Diákönkormányzat, amelynek feladatai közé tartozik a diákság érdekképviselete és az iskolai élet szervezése egyaránt. Diákjaink iskolaújságot szerkesztenek és iskolarádiót működtetnek.
Fontosnak tartjuk, hogy a művészetek kellő súllyal jelenjenek meg tanítványaink életében. Kiváló hagyományokkal rendelkező énekkarunk van; diákjaink karácsonyi koncertje és musical előadása egyaránt népszerű színfoltjai az iskola életének. Minden évben rendezünk kiállítást tanulóink színvonalas rajzaiból, festményeiből és már két ízben adtunk ki Főnix albumot, amely a legsikerültebb képzőművészeti és irodalmi alkotásokat foglalja magában. Évkönyveink a megelőző két év eseményeit, eredményeit és iskolatörténeti jelentőségű anyagait foglalják össze.
Örvendetesen alakulnak sportéletünk és sporteredményeink is. A budapesti középiskolák sport pontversenyében az 5-600 fős kategóriában első helyezést értünk el, köszönhetően annak a sportteljesítménynek, amelyet a kosárlabda, a röplabda, az atlétika, a labdarúgás és a női szertorna terén nyújtottak és nyújtanak tanítványaink. A Diáksportkörön belül 7 szakosztály működik: atlétikai, kosárlabda (fiú-leány), röplabda (fiú-leány), szertorna és labdarúgás. A legnépszerűbb diákprogramok közé tartoznak az évente megrendezésre kerülő Non Stop Kosár és a Focee Dörbi.
Hagyományaink közé tartozik, hogy a kiváló tanulmányi- és sporteredményeket, továbbá az iskola közösségéért végzett munkát Berzsenyi-díjjal honoráljuk, amelyet a végzősök a ballagás estéjén vesznek át. Hangulatos esti fáklyás ballagásunk, s ennek "fénypontja" a buzogánygyakorlat legrégebbi hagyományaink közé tartoznak, melyben berzsenyisek egész nemzedéke részesülhetett már.
Szintén legjobb és legnépszerűbb hagyományaink egyike az ún. Nulladikos tábor. A már felvett leendő berzsenyisek számára kirándulást, majd tábort szervezünk jövendő osztályfőnökük és felsőbb éves diákjaink részvételével, akik egyben a tábor szervezői is. Ily módon a "nulladikosok" szeptember elsején már ismerősként léphetik át a gimnázium küszöbét.
 
2005.06.07 10:07
Cikk a bp13.hu-n