Az 1997-98. tanév versenyfeladatai

 
 

1. FELADAT: PÁROS ÉS NYER!

A következõ feladat megoldását legalább 30 szóban angolul, franciául, németül, olaszul vagy spanyolul adjátok meg!

( 10 pont )

Margot hä lt in einer Hand eine gerade Anzahl und in der anderen Hand eine ungerade Anzahl von Münzen.
"Multipliziert die Anzahl der Münzen in Eurer rechten Hand mit zwei'', sagt Nicolas Chuquet zu Margot.
''Sodann zä hlt Ihr die Anzahl der Münzen in Eurer linken Hand hinzu und nennt mir die Summe. Ich werde Euch dann sagen, in welcher Hand sich die gerade Anzahl von Münzen befindet.''
Erklä re die Methode von Nicolas Chuquet.

Margot has got an even number of coins in one hand and an odd number of coins in the other one. In order to find which hand the even number of coins is in, Nicolas Chuquet says: ''Multiply the number of coins of the right hand by two, add it to the number of coins of the left hand and give me the result. ''
Explain Nicolas Chuquet's method

En una mano, Margot tiene un número par de monedas, y en la otra un número impar de monedas.
Nicolas Chuquet le dice a Margot: ''Multiplique usted or por dos el número de monedas que tiene en la mano derecha y sume a ello el número de monedas de la mano izquierda. Dígame cuál es el total y le diré en qué mano tiene el número par de monedas.''
Explica el método de Nicolas Chuquet.

Margot ha in una mano un numero pari di monete e nell'altra un numero dispari. Al fine di trovare in quale mano ci sia il numero pari di monete, Nicolas Chuquet afferma:''Moltiplicate il numero delle monete della mano destra per due, aggiungetevi vi il numero delle monete contenute nella mano sinestra e ditemi il risultato.''
Si spieghi il metodo di Nicolas Chuquet

Margot a dans une main un nombre pair de piece et dans l'autre un nombre impair de piece. Pour deviner en quelle main est le nombre pair de piece, Nicolas Chuquet dit á Margot: "Multipliez le nombre de pieces de la main droite par 2, ajoutez- y le nombre de pieces de la main gauche et donnez-moi le resultat."'
Expliquer la méthode de Nicolas Chiquet.

2. FELADAT: NÉGYZETRE FEL!

Etienne kivágja az alábbi, A, B, C és D-vel jelzett puzzle darabokat.
Az A, B és C elemekbõl egy négyzetet rak ki, majd hirtelen felkiált:
- Hiszen mind a négy elem felhasználásával is kirakható négyzet!
Rajzoljátok le a válaszlapra mindkét négyzetet, és jelöljétek meg rajta a puzzle elemeket!

( 5 pont )

3. FELADAT: A KUPA MEGTELT

Lucas születésnapját ünnepli. Azt tervezi,hogy pezsgõs kupákból egy gúlát épít, s a legfelsõbe úgy tölt majd pezsgõt, hogy az kifolyjon, s megtöltse a többi poharat.
A tervezett gúla alapja egyenlõ oldalú háromszög. Mindegyik kupa az egy emelettel lejjebb lévõ 3, egymást pároként érintõ kupán áll.
Már majdnem kész a mû, amikor a legutolsó pohár kicsúszik a kezébõl és eltörik. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a megmaradt poharakból azért sikerült Lucas-nak egy négyzet alapú, az eredetinél egy emelettel kisebb gúlát építeni.
Hány kupája volt eredetileg?

( 10 pont )

4. FELADAT: SZILVESZTER PÁPA ABAKUSZA

Az ábrán látható abakuszt Gerbert d’Aurillac, a X. században élt matematikus, a késõbbi II. Szilveszter pápa használta szorzásra.
Egy font (L ) húsz sillinggel (s) volt egyenértékû, s egy silling 12 dénárt (d) ért.
Az ábra azt szemlélteti, hogyan szorozták V-tel az I font VII silling VI dénárt!
Szemléltessétek ugyanilyenábrán,hogy miként szorozzuk meg VIII-cal a VII font VII silling VII dénárt!

(5 pont )

5. FELADAT: A REJTETT GÚLA

A gúla térfogata éppen harmada az azonos alapú és magasságú hasábénak. A gyakorlatban is szemléltessük az alábbi módon.
Vegyünk egy szabályos háromszög alapú egyenes hasábot, amelynek oldallapjai négyzetek. Minden él 6 cm hosszú. E hasáb három, egyenlõ térfogatú gúlára bontható.
A rajzon látható egy ilyen hasáb képe, és a három gúlából kettõnek a hálózata.
A harmadik gúla hálózatát rajzoljátok le a válasz lapra valódi nagyságban!

( 10 pont )

6. FELADAT: LEHET EGY TÉGLÁVAL TÖBB?

A vízszintes talajon Thierry téglákat helyez egymásra és összeragasztja azokat. A téglák egyformák, 22 cm hosszúak. Úgy helyezi egymásra a téglákat, hogy azok 3-3 cm-rel eltolódnak hosszanti irányban.

.Legfeljebb hány téglát tud így Thierry egymásra helyezni, ha az így keletkezett test mindaddig nem dõl fel, ameddig a szimmetria középpontja az AB szakasz fölött van?

( 5 pont )

7. FELADAT: HÁNYAT ÜTÖTT AZ ÓRA?

Marie kirándul. Éppen egyenlõ távolságra van a két falutól, amikor pontosan egyszerre megszólal mindkettõben a harang. Mindig annyit üt a harang, ahány óra van.
Az egyik falu harangja 4 másodpercenként, a másiké 5 másodpercenként kondul egyet.
Marie csak akkor tudja megkülönböztetni a két harang hangját, ha legalább 1 másodperc különbséggel kondulnak meg.
Hány óra van, ha Marie 13 harangütést hallott összesen?

( 10 pont )

8. FELADAT: ADJUNK ÖSSZE !

Íme egy bûvös négyzet: a sorokban, oszlopokban és a két átlóban levõ számok összege mindig ugyanaz.
Helyezzétek el a 9 számjegyet úgy, hogy a nyolc összeg mind különbözõ legyen!

( 5 pont )

9. FELADAT: NIKOMEDÉSZ CONCHOIDJA

A szögharmadolás problémáját - mai tudásunk szerint - az ókori görög matematikusok vizsgálták elõször, s nem találtak olyan eljárást, mely bármely szög esetén körzõvel és vonalzóval szerkesztette volna meg az adott szög harmadát.
Nikomedész azonban i.e. 150-ben talált egy olyan geometriai eljárást, amely során felhasznál egy conchoid nevû görbét.
A conchoidot az alábbi módon tudjátok megszerkeszteni:
a) Rajzoljátok meg a válasz lap hosszabbik szimmetria tengelyét! Nevezzük d-nek ezt az egyenest.
b) A rövidebb szimmetria tengelyen vegyetek fel egy A pontot 2 cm-re a d bal oldalán!

c) Válasszatok egy P pontot a d egyenesen, és jelöljetek ki egy M és egy M' pontot az AP egyenesen 6-6 cm-re P-tõl, ha ez lehetséges!
Az így kapott M és M' a conchoid egy-egy pontja.
d) Ismételjétek meg a c)-ben leírtakat változtatva P helyzetét!
Szerkesszétek meg a conchoid mindkét ágát pontonként amilyen hosszan csak lehetséges!

( 10 pont )

10. FELADAT: ÉS MOST HARMADOLJUNK!

Nikomedész felfedezett egy eljárást, amely segítségével szöget tudunk harmadolni.
Íme az eljárás: az ábrán látható xAy szöget szeretnénk harmadolni.
Vegyünk fel egy C pontot az Ay szögszáron, majd állítsunk C-n keresztül merõlegest az Ax szögszárra. Legyen ez d.
A d tetszõleges P pontját kijelöljük, s az AP félegyenes azon pontja lesz a conchoid M pontja, amelyre PM= 2AC.
A C-n átmenõ, d-re merõleges egyenes E-ben metszi a conchoidot.
Bizonyítsátok be, hogy az xAE szög az xAy szög harmada! A conchoid definícióját a 9. feladatban megtaláljátok.

( 15 pont )

11. FELADAT: MASZKOT FEL!

Michel, Paul és Jean készülõdnek a farsangra. Három jelmez áll rendelkezésükre: bohóc, kalóz és szellem maszk.
Paul mondja:
- Ha Jean bohócnak öltözik, én kalóz leszek! De ha Jean lesz a kalóz, akkor én inkább szellem leszek.
Mire Michel is megszólal:
- Ha Paul nem bohócnak öltözik be, akkor én leszek a kalóz!
Melyik fiú milyen jelmezbe öltözött?

12. FELADAT: SZÜRET!

Germain gazdának két parcelláján indul a szüret. Az egyiknek a területe kétszerese a másikénak.
Az elsõ napon a teljes szüretelõ brigád a nagyobbik parcellán dolgozik. A második napra két egyenlõ létszámú munkacsoportra bomlanak, s az egyik csapat marad a nagy, míg a másik átmegy dolgozni a kisebb parcellára.
A második nap végére a nagy parcellát teljesen leszüretelik, nem így a kis parcellát, amelynek teljes leszüreteléséhez két embernek egy teljes napi munkájára volt még szükség.
Feltételezzük, hogy a szüretelõk azonos tempóban dolgoznak, s a munkanapjuk hossza is azonos.
Hány tagja volt a szüretelõ brigádnak ?

( 10 pont )

13. FELADAT: FILTERES KÁVÉ

Pierre kávéfõzõjébõl kifogyott a szûrõpapír. Egy olyan négyzet alakú szalvétából hajtogat egyet, amelynek oldala 21 cm.
A hajtogatást az ábra szerint végzi.
Készítsétek el a hajtogatást, majd ragasszátok fel a válasz lapra! Igazoljátok, hogy az A'B'AD és A'B'CB rombusz, majd számítsátok ki a CD hosszát!

( 15 pont )
 
 
A következõ tanév 
feladatsora
Vissza 
a versenyfeladatokhoz
1997-98. próbafordulójának 
feladatsora